3D赛马

隧道盾构法施工技术讲义培训/附实例

 • 星级:
 • 价格:6.0豆元
 • 大小:14.1 MB
 • 页码:105页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:2
 • 上传: 明天会更好

路基工程施工技术培训讲义

 • 星级:
 • 价格:11.0豆元
 • 大小:2.2 MB
 • 页码:218页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:1
 • 上传: eer9md1hqbdr..

盾构隧道施工技术措施讲义培训

 • 星级:
 • 价格:3.0豆元
 • 大小:24.8 MB
 • 页码:75页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:0
 • 上传: 明天会更好

施工现场脚手架搭设及安全质量标准图集

 • 星级:
 • 价格:5.0豆元
 • 大小:13.4 MB
 • 页码:92页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:11
 • 上传: 黑暗之神

盾构工程施工技术培训教材/图文并茂

 • 星级:
 • 价格:免费
 • 大小:33.8 MB
 • 页码:190页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:0
 • 上传: 我像一阵风

山东地铁工程试验检测管理讲解

 • 星级:
 • 价格:2.0豆元
 • 大小:2.5 MB
 • 页码:26页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:0
 • 上传: du1lqmjn7pod..

山岭隧道三台阶七步开挖法培训讲义

 • 星级:
 • 价格:3.0豆元
 • 大小:9.6 MB
 • 页码:55页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:2
 • 上传: 黑暗之神

隧道施工方法详解/开挖支护

 • 星级:
 • 价格:11.0豆元
 • 大小:34.9 MB
 • 页码:167页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:1
 • 上传: 0mn1jn0h1tdc..

甘肃隧道施工技术培训/开挖支护/量测

 • 星级:
 • 价格:11.0豆元
 • 大小:14.9 MB
 • 页码:194页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:0
 • 上传: 黑暗之神

大断面隧道设计与施工技术讲义总结

 • 星级:
 • 价格:17.0豆元
 • 大小:16.1 MB
 • 页码:238页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:2
 • 上传: 0mn1jn0h1tdc..

BIM在地铁项目中的应用技术讲义总结

 • 星级:
 • 价格:3.0豆元
 • 大小:36.5 MB
 • 页码:32页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:2
 • 上传: eer9md1hqbdr..

装配式公路钢桥使用管理总结讲解

 • 星级:
 • 价格:5.0豆元
 • 大小:22.4 MB
 • 页码:165页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:7
 • 上传: 万里晴空

玄武岩纤维沥青混凝土低温环境施工关键技术讲解

 • 星级:
 • 价格:6.0豆元
 • 大小:3.2 MB
 • 页码:40页
 • 时间:2020-09-25
 • 浏览:3
 • 上传: 明天会更好
17